Sankt Vincent Søstrene

     

(oversat fra engelsk af Frans Ove Larsen)

     

En kort historie
Vincent Søstrene i dag
Vores spiritualitet og holdninger
Vores mission
Tjeneste
Uddannelse

En kort historie

     

De første kommuniteter af Vincent Søstrene blev organiseret af Skt. Vincent i 1617 i Chatillon-les-Dombes.

     

Kommuniteterne bestod dengang af kvinder med en forholdsvis beskeden baggrund, som ønskede at vie sig til tjeneste for de fattige og de syge i deres landsbyer eller sogne.

     

Da disse kommuniteter opstod i Paris blev adelsdamer og    damer fra det bedre borgerskab (den højere middelklasse)draget af M.Vincents apostoliske iver og begejstring for at blive medlemmer med liv og sjæl.

     

Imidlertid gjorde deres familiemæssige forpligtelser og/eller deres sociale stilling det vanskeligt for dem at udøve den ydmyge tjeneste i de fattiges hjem.  Nogle af damerne følte sig nødt til at sende deres tjenestefolk i deres sted.  Disse tjenestefolk udførte mere disse opgaver af tvang end af næstekærlighed.

     

I mellemtiden præsenterede Marguerite Naseau fra Suresne (der nu er en forstad til Paris) sig for M.Vincent (som hun havde truffet under nogle missionsdage i hendes sogn).  Hun ønskede at tjene de fattige, men frivilligt, af kærlighed til Gud.  Hun var intelligent og modig og fik pålagt at tjene i kommunitet, St.Nicolas de Chardonnet i Paris, og snart fulgte andre unge piger efter, hvor de fleste kom fra landet ligesom hun selv.

     

I 1630 betroede M.Vincent disse unge piger i Mademoiselle Le Gras' varetægt (Louise de Marillac) en dame, som allerede hjalp ham med organisation, med besøg og stadig kontakt med de fællesskaber, som M.Vincent og hans første medbrødre havde grundlagt i de byer hvor de havde gjort en missionsindsats.

     

Disse højsindede frivillige (der allerede stod helt i Guds tjeneste for at bistå de fattige) blev s å spredt udover Paris, idet hver enkelt gjorde tjeneste forskelligt kommunitet.  Louise de Marillac fornemmede hurtigt, at de skulle komme sammen så at hun kunne uddanne dem bedre og være med dem i deres tjeneste, både åndeligt og legemligt.

     

Efter moden overvejelse fik hun tilladelse fra M.Vincent til at føre dem sammen og den 29. novenber 1633 tog hun imod de første seks Døtre i sit hjem. (Efter dens opfattelse var disse "Døtre" til tjeneste for Kærlighedens Fruer).

     

Denne dato markerer den officielle "fødsel" af selskabet Kærlighedens Døtre.  Selskabet var en nyskabelse i Kirken på det tidspunkt, som ikke tillod søstre at forlade deres kloster.

     

For at beskytte tjenesten for de fattige anbefalede M.Vincent, at hans Døtre skulle tage sig af de fattige i deres hjem så at de kunne få lejlighed til at lære dem at kende i deres naturlige omgivelser. Han rådede altid søstrene til at være gode kristne, at love Gud at tjene Ham trofast over for de fattige og beskrive dem selv på denne måde for enhver, som bad dem om en forklaring på deres "status".

     

Vincent Søstrene er således ikke nonner i ordets kanoniske forstand, men de er viede til Jesus Kristus til tjeneste for de fattige ved private, årlige løfter.

Selskabet blev godkendt:

 

* af ærkebiskoppen af Paris i 1655
* af Rom i 1668.

     

Siden dets begyndelse har Selskabet altid været og forbliver underlagt General Superior for Missionskongregationens myndighed. Louise de Marillac ønskede, at det skulle være sådan for at bevare enheden i selskabet.

     

Vincent Søstrene i dag

     

I over 300 år har træet fæstet rod og bredt sig ud.

     

Selskabet Vincent Søstrene ( statistik fra l. januar 1995) består af 2.957 huse med i alt 27.223 Søstre hvoraf 368 er novicer (eller seminariesøstre).

     

Selskabet findes på de fem kontinenter og er opdelt i 81 provinser og regioner, som  er grupperer spledes:

                                      huse                                  søstre                      novicer
Vesteuropa                  1.604                                  15.491                          61

Østeuropa                      203                                    2.574                           36

Afrika                            129                                       818                           44

Nordamerika                 139                                    1.217                             8

Mellem-og
Sydamerika                   684                                     5.214                        120

Oceanien(Australien)     22                                          95                             1

     

Selskabet Vincent Søstre er anerkendt af Kirken som et "Selskab med Apostolisk Liv i Fællesskab".

Kærlighedens Døtres Spiritualitet og Holdninger

     

Ifølge den hellige Vincents egne ord i den første regel er "Det vigtigste mål, hvortil Gud har kaldet og grundlagt Vincent Søstrene at ære vor Herre Jesus Kristus som kilden og mønstret for al kærlighed ved at tjene Ham med legeme og sjæl i skikkelse af de fattige."

     

Vincent Søstrenes regel er Kristus, Han der bringer evangeliet til de fattige den der identificerede sig med de ydmygeste, de mest nødlidende.

     

Menneskevordelsens mysterium står i centrum for den hellige Vincents og den hellige Louises spiritualitet (de var selv disciple af den franske spiritualitetsskole).

     

Vincent Søstrene vælger at give sig selv helt til Gud ved radikalt at følge de Evangeliske Råd.

     

På denne måde er de til disposition for Kristi tjeneste i de fattige, og de vier sig helt til ham ved den årlige fornyelse af løfterne om fattigdom, kyskhed og lydighed og tjeneste for de fattige.

     

Vor Mission

     

Som følge heraf erVincent Søstrene, i overensstemmelse med den hellige Vincents og den hellige Louises ønske, Jesu Kristi tjenerinder til enhver opgave af legemlig eller sjælelig art for de fattige, som måtte blive dem betroet.

     

Viet til et fælles liv i et kommunitet med henblik på denne opgave forener de tjeneste med kontemplation.

     

Deres forhold til Gud er enkelt og stærkt, baseret på forening med Gud i stilhed, personlig og fælles bøn, et sakramentalt liv, i særdeleshed Eukaristien og tilflugt til den Salige Jomfru Maria.

     

Selskabet har faktisk erklæret sig som Mariansk siden dets grundlæggelse. Monsieur Vincent forklarede sine døtre den regel, som klart siger, at "selskabet er grundlagt for at elske, ære og tjene Jesus Kristus og hans Hellige Moder...".  Den hellige Louise betroede for sin del det nystiftede selskab i Vor Frue af Chartres' varetægt og vakte i sine døtre en hengivenhed for Maria, Kirkens Moder og det lille selskabs Moder.

     

Siden 1830 har Moderhusets kapel i rue du Bac 140 i Paris, hvor den Salige Jomfru Maria viste sig for den hellige Catherine Laboure (dengang novice hos Vincent Søstrene været et meget vigtigt valfartssted og centrum for Mariafromhed i Frankrig.  Mange tusinde pilgrimme (ca.20.000 på større festdage) kommer hver dag for at ære og bønfalde Vor Frue af den Undergørende Medalje med alle deres personlige anliggender såvel som  Kirkens og hele verdens.

     

Opmærksomhed på tidens tegn, på Kirkens opfordringer og på de fattiges verden gør det muligt for selskabet at være til disposition og kunne rejse overalt i verden for en hvilken som helst opgave alt imedens man til stadighed er optaget af at udbrede den hellige Vincents ånd og lære, det vil sige med et ønske om at respektere hvert enkelt menneske og lade hvert lands kultur nyde fremme.

     

Selskabet har fra sin grundlæggelse en missionsopgave.  Den hellige Vincent tøvede ikke med at sende sine Søstre ud på alverdens større og mindre veje uden for "Kongeriget Frankrig".

     

Missionen strækker sig ud til alle lande og ledes af Missionssøstre, som arbejder sammen med de lokale kirker.  Missionssøstrene bor sammen med deres indfødte søstre i en kommunitet i et fælles liv, hvor der skabes grobund for nye kald.

     

Tjenesten

     

I overensstemmelse med stifterens ønske skal de allerfattigste nyde forrang når der måtte opstå en valgsituation.

     

Den hellige Vincent var stærkt berørt af de syges elendighed i deres hjem, hvor de hverken havde penge eller det nødvendige sjælelige overskud til at tage hen på datidens hospitaler for at blive behandlede.  Disse hospitaler mindede mange af dem om de fattiges store afsondring fra andre.  Det er derfor den hellige Vincent ønskede, at hans Søstre skulle tage ud til de fattige og opsøge dem i deres hjem, især de nødlidende og de mest forladte.

     

Ikke desto mindre forsøgte vore grundlæggere at reagere hurtigt på de opfordringer, der kom fra damer og/eller administratorer, som ønskede, at Vincent Søstrene skulle arbejde på hospitaler eller andre institutioner på det tidspunkt. (På den måde skete det, at den hellige Louise bragte sine første Søstre til Angers i 1639).

     

Hvor Søstrene end arbejder bliver deres arbejde altid beskrevet som legemligt og sjæ ligt (Skt.Vincent ønskede faktisk aldrig, at det ene skulle skilles fra det andet).

     

Deres tjeneste omfatter derfor:

 

1.Tjeneste (under enhver form) og menneskelig og åndelig bistand: 

* til syge i alle aldre: børn, voksne, ældre (spedalske, mennesker  med AIDS, narkomaner, alkoholikere, de psykisk syge og så  videre);
*  til de fysisk handicappede: de blinde, de døve, de stumme,  patienter med nervøse lidelser og hjernelidelser eller andre.

     

Alt efter de forskellige steder og kulturer bliver disse mennesker behandlede eller tilset:

* i deres hjem
* på hospitaler, særlige institutioner, behandlings eller rehabili teringscentre.

     

2. Behandling af børn og unge:

* ved i enhver forstand af ordet at tage sig af forsømte (i virkelighe den forladte) børn:
* i børnehjem, børnehaver dagforsøgscentre, plejecentre
* lejre og feriebyer
* omsorg for "gadebørn"
* på skoleniveau
* ved at støtte institutioner, der tager sig af unge mennesker med  indlæringsvanskeligheder eller som har svært ved at indgå i et  aktivt og produktivt liv (erhvervsskoler tekniske skoler og så  videre
* ved at være med i alfabetiseringsprogrammer, specialundervis ningskurser og så videre
* religionsundervisning: katekese, åndelig vejledning ved   institutionspræsteembeder, klubber eller foreninger af enhver  art.

     

3. Menneskelig social og åndelig støtte til alle fattige gennem alle former for socialt arbejde, mødecentrer, hænder i arbejde, herunder:

* besøg hos indsatte i fængsler og/eller støtte til deres familier * besøg i flygtningelejre tilbud om forskellige former for hjælp til  indvandrere tvangsforflyttede personer og så videre.

     

For at kunne yde den bedst mulige hjælp og for at kunne forsvare de fattiges rettigheder på alle områder, hvor de fattige beder om hjælp, bestræber Vincent Søstrene sig på at arbejde sammen med civile myndigheder, kristne foreninger (Vincentgrupperne såvel som andre) og alle mennesker af god vilje, som ønsker at gøre en indsats for at hjælpe deres nødlidende brødre og søstre.

     

Uddannelse

     

For at være effektive og i stand til at tilpasse sig alle situationer kræver arbejdet og indsatsen for de fattige menneskelig, professionel og åndelig uddannelse.

     

Dette indebærer at lytte til de fattiges behov og navnlig til de, der er udstødt af  vor foranderlige verden.  Selskabet drager omsorg for, at Vincent Søstrene tilegner sig alle de nødvendige kvalifikationer for de forskellige former for indsats, de skal påtage sig, for eksempel uddannelse i:

* forhold til mennesker, gruppearbejde og de kundskaber, der er  nødvendige i deres  forskellige arbejde;
* inden for sundheds- og det sociale område;
* undervisnings-og uddannelsesområdet;
* katekese og sjælesorg;
* missionstjenesten gennem sprogstudier og studiet af det lands  kultur, hvortil de er sendt.

     

Vincent Søstrene er bekendt med behovet for en indledende og fortsat uddannelse og for en stadig fornyelse for altid at være parate til "at forlade Gud for Gud".

     

At være helt optaget af tjenesten i glæde og dygtighed er en forpligtelse i retfærdighed over for vore "Herrer og Mestre de Fattige". (Skt.Vincent).

     

 Adresse:
 Vincent Søstrenes Selskab
 140 rue du Bac
 75340 Paris Cedex 07-France
 tlf.: (33.1) 45-48-10-13
 Fax: (33.1)4544-24-22

   

© Ord på Vejen